Download het programma

Toepassingsgebied

Artikel 1. De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van goederen en diensten geplaatst bij de ASBL Brussel Champêtre.

Artikel 2. Elke bestelling impliceert de volledige naleving van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Aanbod en bestelling

Artikel 3. Al onze aanbiedingen zijn zonder verbintenis.

Artikel 4. Alle bestellingen worden gemaakt met een bestelbon naar behoren ondertekend of aanvaard per e-mail, of via officiële formulieren.

 

Prijzen

Artikel 5. Al onze prijzen zijn exclusief BTW: alle belastingen zijn ten laste van de koper, inclusief nieuwe belastingen.

Artikel 6. Elke verhoging van de wisselkoers van de munteenheid, vóór de betaling, is voor rekening van de koper en geeft hem niet het recht om de ontbinding van het contract te verzoeken. Alle prijzen zijn in euro’s.

 

Betaling

Artikel 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden onze facturen contant betaalbaar.

Artikel 8. Bij niet-betaling op de hierboven vermelde vervaldagen wordt er automatisch,van rechtswege en zonder aanmaning, contractuele intresten aangerekend van 1% per maand. En ook zal er een vaste vergoeding van ten minste 50 euro verschuldigd worden. De klant erkent dat hij enkel en alleen door zijn laattijdige betaling een contractuele fout maakt die schade berokkent aan de B.V.L. Brussels Champêtre.

Artikel 9. Bij een door ons aanvaarde factuur komen de kosten van postzegels, incasso, protest, retourbeprotest en korting altijd voor rekening van de koper.

Artikel 10. De ondergetekende op de achterkant van de bestel- of leveringsbon blijft persoonlijk verantwoordelijk voor alle verbintenissen die hij tegenover de leverancier aangaat.

Artikel 11. De ondergetekende van de bestelbon of van de levering op de rugzijde is voortaan de gemeenschappelijke en ondeelbare borg van de verbintenissen aangegaan ten aanzien van de leverancier.

 

Annulering van de bestelling

Artikel 12. Elke bestelling geannuleerd door onze klanten, vanaf of na de ondertekening van de bestelling, geeft ons automatisch het recht op een vergoeding van annuleringkosten gelijk aan 30% van het bedrag van de bestelling met een minimum van 50,00 euro, zelfs als er geen voorschot wordt betaald. Het bedrag wordt verhoogd tot 100% van het bedrag van de bestelling zodra de factuur is uitgereikt.

Artikel 13. Met uitzondering van het herroepingsrecht bedoeld in artikel 19, kan de annulering van de bestelling door de klant geen aanleiding geven tot de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen of van welke vergoeding ook. In geval van annulering van de bestelling kan geen enkele schadevergoeding geëist worden van de leverancier. Bedragen die nog niet betaald maar wel gefactureerd zijn, blijven verschuldigd.

 

Klachten en betwist

Artikel 14. Alle klachten moeten, om ontvankelijk te zijn, binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of uitvoering van het werk worden ingediend bij aangetekend zendin.

Artikel 15. Alle facturen die binnen de acht dagen na verzending niet protesteerd worden, worden beschouxd als aanvaard te zijn.

Artikel 16. Indien de klacht gegrond wordt beschouwd, beperkt onze verplichting zich tot de vervanging van de ontbrekend of defecte goederen met uitsluiting van elke andere schadevergoeding of tot een vergelijkbaar voorstel op een andere vergelijkbare gebeurtenis of op een andere datum.

Artikel 17. De indiening van de klacht geeft niet het recht om de betaling voor de geleverde diensten of intacte goederen op te schorten.

Artikel 18. Alle geschillen die tussen partijen zouden kunnen ontstaan met betrekking tot een levering, installatie of hun reglementering vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van Brussel.

 

Herroepingsrecht alleen voor de consument

Artikel 19. De consument geeft op zijn recht op feedback vanwege de bijzondere aard van de diensten.

 

Prestatie van diensten

Artikel 20. De dienstverlener heeft het recht om de bestelde diensten te laten uitvoeren door een werknemer of onderaannemer van zijn keuze, onder zijn verantwoordelijkheid op grond van het gemene recht.

Artikel 21. De dienstverlener behoudt zich het recht voor de uitvoering van een bestelling van een klant die een vorige bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft uitgevoerd of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is, te weigeren, zonder de betalingsverplichting in het gedrang te brengen.

 

Geval van overmacht

Artikel 22. Geen enkele Partij kan aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan een toevallige gebeurtenis of aan het zich voordoen van een element van overmacht, zoals met name, zonder dat deze opsomming limitatief is, overstroming, brand, storm, gebrek aan grondstoffen, staking van het vervoer, gedeeltelijke of volledige staking, uitsluiting, extreme weeromstandigheden, sluiting van de plaats door de bevoegde autoriteiten of anderen.

Artikel 23. De partij die door dergelijke gebeurtenissen is getroffen, stelt de andere partij in kennis van het feit dat zich heeft voorgedaan.

Artikel 24. De partijen komen overeen dat zij zo snel mogelijk in overleg zullen treden om gezamenlijk de uitvoeringsmodaliteiten van de bestelling vast te stellen tijdens de periode van overmacht, indien uitvoering mogelijk blijft.

 

Intellectueel Eigendom

Artikel 25. Alle logo’s, handelsmerken, foto’s en modellen op de documenten zijn het eigendom van de ASBL Bruxelles Champêtre.

Artikel 26. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze logo’s, handelsmerken, foto’s en modellen, ongeacht de drager, voor commerciële, associatieve of vrijwillige doeleinden, is verboden zonder de toestemming van de vzw Brussels Champêtre of de houders van de handelsmerken of rechten verbonden aan deze grafische voorstellingen.

 

Diversen

Artikel 27. Wanneer, op grond van de toepassing van een wet of bestuursrechtelijke bepaling of ten gevolge van een wijziging in de wetgeving een punt van het contract nietig zou zijn, voeren de partijen onderhandelingen over een of meer bepalingen die het mogelijk zouden maken het doel van de nietige punt(en) te bereiken.

Artikel 28. De overeenkomst tussen de Dienstverlener en de klant is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel.

Artikel 29. De bepalingen die niet van toepassing zijn op de consument worden beheerst door het gemene recht.

 

Online Privacy Policy

Brussels Champêtre maakt zich zorgen over uw privacy wanneer u onze website bezoekt en is zich bewust van het belang dat u eraan hecht. Wij stellen daarom alles in het werk om uw privacy bij uw gebruik van deze site te respecteren.

Op verschillende plaatsen op de site worden personnelijke gegevens verzameld via elektronische formulieren die u moet invullen, wanneer u zich aanmeld op een nieuwsbrief, wanneer u informatie aanvraagt, wanneer u deelneemt aan een enquête of wedstrijd of wanneer u gebruik maakt van een dienst die via de website wordt aangeboden. Deze persoonlijke gegevens die u ons via deze formulieren meedeelt, worden opgeslagen in de bestanden van de vzw Brussel Champêtre. Zij worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te verlenen en u te informeren. Ze worden niet verhuurd, uitgeleend of verkocht. U heeft het recht uw gegevens in te zien en te wijzigen. De databanken waarin uw gegevens zijn opgeslagen, zijn beveiligd tegen toegang door onbevoegden. Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met privacy@bruxelles-champetre.be.

Deze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door de server van deze site naar de harde schijf van uw PC wordt gestuurd wanneer u de site bezoekt. De code in de cookie wordt gebruikt om de PC bij een volgend bezoek te herkennen. De cookie wordt gebruikt om uw taalkeuze te registreren, zodat u bij een volgend bezoek de site direct in de taal van uw keuze ziet. De op de site geraadpleegde pagina’s worden vastgelegd. Wij gebruiken de anonieme informatie die door deze registratie wordt verstrekt om de kwaliteit van onze site te verbeteren.